Modernisering

De gemeente wil dat de volkstuinparken moderniseren en dat meer Amsterdammers gebruik gaan maken van de tuinparken. Ook de tuinders willen graag dat meer mensen genieten van de schoonheid en de rust van onze tuinparken. Begin 2020 bracht de gemeente daarover een beleidsnota uit. Dat plan leidde tot veel protesten van tuinders, o.a. tegen de enorme huurverhoging en de 24-uurs openstelling van 20% van het grondgebied van de tuinparken. Vanwege alle verzet trok de gemeente eind 2020 die beleidsnota in en zei nieuwe gesprekken toe met de tuinparken. In 2021 zijn intensieve gesprekken tussen gemeente en tuinders gevoerd. De tuinders baseerden zich daarbij op het door hen opgestelde stuk ‘Een Beter Alternatief’. Dat hernieuwde overleg heeft geleid tot resultaat in mei, namelijk tot overeenstemming over ‘Gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in Amsterdam’. De Bondsvergadering van juni heeft met dat onderhandelingsresultaat ingestemd. Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad een en ander bekrachtigd middels een raadsbesluit. In 2022 zullen een aantal uitgangspunten van het nieuwe gemeentelijke volkstuinbeleid verder uitgewerkt worden in gemeenschappelijke werkgroepen van gemeenten en tuinparken.

Scroll to top