Tuinbeurten

Tuinschouw

Composteren in het bos

Baggeren

Beeldbepalende bomen

De tuincommissie van Wijkergouw bestaat uit een groep tuinders, die samen het beheer van het openbare groen in het tuinpark organiseren. Met de tuinders die op zaterdag hun werkbeurten doen, onderhouden we het park zo goed mogelijk op een milieu- en natuurvriendelijke manier. De belangrijkste klussen van de tuincommissie zijn: het organiseren en coördineren van de werkbeurten, het taxeren en schouwen van tuinen, onderhoud materiaal, baggercontroles, verkoop aarde en zand en beheer van het terreintje, het ontwikkelen visie op beheer en het maken van het beheerplan. De tuinbeurten (38 per jaar) worden geleid door de tuinbeurtcoördinatoren. Allemaal gewone tuinders die deze klussen voor hun tuinbeurt doen of op vrijwillige basis.


Natuurlijk Tuinieren

Natuurlijk Tuinieren op Wijkergouw

(juli 2022)

Wijkergouw heeft het keurmerk Natuurlijk Tuinieren alweer sinds 2017. In het logo met het lieveheersbeestje kregen we met 4 stippen meteen het maximum aantal. Beoordeeld werden het beheer en de inrichting van de algemene gedeeltes van het park.
In april 2022 hield de AVVN een herkeuring. Wij behielden de 4 stippen, met een score van 98%, een verbetering van 14% ten opzichte van 2017.

Is duurzaam eigenlijk wel alternatief?

NT betekent dat we zo tuinieren, dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het draait om het behouden van natuurlijk evenwicht tussen al het tuinleven. Wij mensen houden daarbij rekening met dieren, planten, bodem en microklimaat. Het een kan niet zonder het ander. Natuurlijk tuinieren en chemische bestrijdingsmiddelen, niet-duurzame materialen, gereedschappen en werkwijzen gaan niet samen. Die verstoren te veel het natuurlijke, harmonieuze systeem. Wij schenken onze aandacht aan het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan doen we dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan met organische mest of compost. Het streven is te tuinieren met natuurlijke materialen en door hergebruik van ‘afval’.

Als we keuzes maken voor ons tuinpark Wijkergouw, houden we dit telkens tegen het NT-licht. Duurzamer is altijd een van de alternatieven. Het maken van afwegingen is inmiddels in het DNA van ons tuinpark gebakken. Duurzaam is daarbij de norm geworden!

Duurzaamheidsafwegingen

Geconstateerd is dat er in diverse tuinen kunstgras ligt. Kunstgras valt onder verharding, dit zit in de portefeuille van de Bouwcommissie. Samen met Tuincommissie en bestuur hebben we de tuinders meegenomen in de discussie. Bij te veel aan verharding hebben zij de aanwijzing gekregen om een deel te verwijderen. Er is ontmoedigingsbeleid als een tuinder kunstgras wil toepassen. Bij verkoop van een huisje mag er geen kunstgras liggen. We zijn het erover eens dat kunstgras niet past op ons tuinpark omdat we de uitgangspunten van NT hebben omarmd.

Een ander voorbeeld waarbij afwegingen worden gemaakt, zijn de proefstroken met verschillende verharding op de paden. Dus niet zonder meer het bestaande vervangen, maar onderzoeken of andere materialen meerwaarde kunnen leveren aan de natuur. Inmiddels heeft dit geleid tot de keuze om de grindpaden te behouden.

In de digitale ALV, november 2020 is gevraagd te onderzoeken of alle kapotte beschoeiingen van gemeenschappelijke en privé-delen wel vervangen moeten worden. Hierover wordt binnen het bestuur nagedacht. In het kader van Natuurlijk Tuinieren is beschoeiing wellicht overbodig en kan op een aantal plekken gekozen worden voor een natuurlijke wallekant.

Doorlopend behandelen we vragen over natuurlijk tuinieren en hebben we vele kleinere, duurzame keuzes gemaakt: in de winkel geen chemische bestrijdingsmiddelen meer en het overige aanbod is op NT aangepast, onder andere biologische tuinaarde in het assortiment; hergebruik van afvalsteen en andere materialen in stapelmuren en zitbanken; de ‘natuurlijke’ lunch in natuurvriendelijke verpakking; vuil milieubewust afvoeren uit de boerderij; stimuleren van het composteren op eigen tuin; grote snoei verplaatsen naar het najaar om broedende vogels niet te verstoren; rond eikenbomen nestkasten en vogellokkers plaatsen om de processierups in te dammen, etc.

 


 

Herkeuring

(augustus 2020)

We zouden in 2021 een herkeuring moeten krijgen. De AVVN (koepel volkstuinparken in Nederland) heeft echter besloten, om de parken vanwege COVID-19 een jaar uitstel te geven. Het Keurmerk is een jaar langer geldig. Dat betekent dat Wijkergouw voor een herbeoordeling op de rol staat voor 2022. De voorzitter tuincommissie, Gwen de Ruyter en de projectleider NT, Marga van Aalst waren samen met het bestuur de herbeoordeling aan het voorbereiden. Dit artikel is nu een mooie tussenstand geworden. Komend jaar zullen we gebruiken om nog een aantal projecten uit te voeren. Ook hebben we nu meer tijd om alle leden aangesloten te houden en om door te gaan met de plannen voor de ‘eigen’ tuinen.

Facts: de natuurlijke projecten tot nu toe

2017
Al eind 2016 was er een workshop floating islands en een presentatie over de werking van de sceptic tank. In 2017 zijn we rustig doorgegaan met enkele projecten. Denk aan de aanleg van de Kruidentuin bij Samen Sterk, de uitbreiding van de stapelmuur bij de entree van de grote parkeerplaats (doorlopend project) en de vervanging door accu-gereedschap (beter voor het milieu). Workshops: wilgentenen vlechten, bomenwandeling. Kinderworkshop insecten met speur-puzzeltocht. Sociaal: Open Tuinkunstdag, rommelmarkt (recycling). Verder zijn we tuinders blijven stimuleren om natuurlijk te tuinieren, niet alleen op de gemeenschappelijke gedeeltes van ons tuinpark, maar ook op de eigen tuin. Er zijn enkele inspirerende projecten aangetroffen. Maak maar eens een wandeling over ons park en kijk naar al die verrichtingen van de tuinders!

2018
De aanleg van het voedselbos is gestart, dit is een ander project dat blijvend aandacht zal krijgen. Voor de tuinders zijn er opleidingen uitgezocht, als snoeien van fruitbomen, omgaan met de kettingzaag en bedienen van maaimachine en hakselaar. In 2018 wat meer lezingen en workshops: lezing over uilen, een bomenwandeling met een routeboekje, de Tuinparken in Amsterdam-Noord zijn sinds jaar en dag voor iedereen open: groepswandeling ‘gluren bij de buren’ is georganiseerd, de ‘zes-parkenwandeling’ kan eenieder individueel lopen. Terugkerend is de Open Tuinkunstdag, ook zo’n gezamenlijk initiatief dat veel bezoekers van buiten aantrekt en waar altijd wel een tuinder iets laat zien over ‘natuurlijk tuinieren’. Bij de grote parkeerplaats zijn Wilde bloemen stroken aangelegd en ook fruitbomen geplant. Een vlinderlezing is in 2018 en nog een keer in 2019 gegeven.

2019
De inventarisatie van Vogels op Wijkergouw, met een vogelkaart, is opgezet. Een insectenlezing met wandeling naar Bijenpark Waterland, workshop en aanleg van extra insectenmuurtjes bij bestaande stapelmuren, zodat een interessant geheel ontstaat voor passanten. Inmiddels zijn er zoveel projecten gerealiseerd, dat er een plattegrond Natuurlijk Tuinieren moest komen. Terugkerende activiteit is de inrichting van een thematische hoek in de boerderij, begonnen in 2016-2017 met de natuurlijk tuinieren projecten, in 2017-2018 schuilplaatsen voor beestjes, in 2018-2019 bodemleven, 2019-2020 klimaatverandering. Hiervoor konden we op grond van ons lidmaatschap bij de ANMEC gebruik maken van geleende beestjes, boeken en ander educatief materiaal. Jaarlijks terugkerend zijn de rommelmarkt en de stekken- en plantenmarkt, om hergebruik te stimuleren en vuilafvoer te verminderen.

2020
In 2020 werd het tijd voor wat bestuurlijke beslissingen: als we natuurlijke oevers willen beheren, dan hoeven de planten langs de sloot niet meer weg. Ook het maaibeleid is aangepast: gefaseerd maaien en frequentie teruggebracht naar 2 x per jaar, waardoor insecten voortdurend voer hebben. De wilgen worden om en om gesnoeid, zodat er altijd tenen aan de boom zitten voor overwinteraars en om vroege bloei te hebben. Dit wordt ook verteld in de workshops wilgentenen vlechten, die periodiek terugkomen. Alle bomen zijn geïnventariseerd en op kaart gezet, belangrijk voor waterstand, zuurstof en schaduw. De hekken bij ’t Bos worden vervangen door natuurlijke takkenwallen. Het gezamenlijk composteren (zie ook artikel over Composteren op pag. 4) moet zichzelf gaan bedruipen en de tuinders worden door bordjes geïnformeerd hoe composteren werkt en wat waar gedeponeerd moet worden. Ook de tuin rond de boerderij is aangepakt: de paddenpoel is verdiept en opgeschoond, de vlindertuin is uitgebreid. Het tuinpark heeft diverse overtollige bomen geadopteerd en een plaats gegeven op gezamenlijke en privé gedeeltes: perenbomen en 100 viburnums. Er is ook nog een wilde bloemen driehoek aangelegd.

Wat gaan we doen in 2021?

Er zijn diverse ideeën geopperd en nog niet uitgevoerd, dus dit jaar kunnen we voort:
vaste plek voor stekkies, aanleg groentetuin, lezing met wandeling en demonstraties ‘water opvang en waterplan’, workshop ‘nesthopen bouwen voor de ringslang’ onder leiding van de stadsecoloog, een wildpad maken over het paardeneiland achter Bijenpark Waterland, de aansluiting Groen Basisstructuur Amsterdam en Groene Scheg Stadsdeel Noord in beeld brengen, bewegwijzering natuurlijke projecten realiseren, het informatiebord Natuurlijk Tuinieren herstellen, verder scheiden van plastic, papier en glas, lezingen over ‘duurzaamheid, consuminderen en hergebruik’, ‘verpakkingen, CO2 uitstoot en klimaatveranderingen’, ‘lichaamsverzorging en hormoon verstorende stoffen (Fair Impact)’; ontwikkelen van ‘spullen delen/ruilen’ op Wijkergouw, plek inrichten voor overzomering van kerstbomen. Elke tuinder wordt uitgenodigd om mee te denken en mee te doen!

Voor de verlenging van het keurmerk is het belangrijk om het huidig document weer eens grondig te bestuderen en te bekijken welke aanbevelingen we nog kunnen oppakken. Vooral sociaal en maatschappelijk kunnen we ons verder ontwikkelen door communicatie met de omgeving en medegebruik verder uit te werken. COVID-19 haalde echter een streep door enkele projecten. Wijkergouw had bijvoorbeeld jarenlang ‘de Cordaangroep’ over de vloer en we waren bezig om de ‘menselijke diversiteit’ te vergroten door buurtbewoners en andere niet-leden te laten meeprofiteren van ons tuinpark. Het zichtbaar maken van de ‘maatschappelijk return’ past ook nog eens goed bij de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid van de Gemeente Amsterdam, zoals die nu op ons bordje ligt. Hopelijk komt de natuur rond het coronavirus weer snel in evenwicht, zodat we verder kunnen!


Tuinbeurten

Tuinbeurten op Wijkergouw

In het tuinseizoen is het elke zaterdagochtend gezellig druk op Wijkergouw. Dat heeft zeker te maken met de tuinbeurten (ook wel werkbeurten genoemd) die dan gedaan worden. Die ochtenden vormen een belangrijk ontmoetingsmoment op Wijkergouw. Het doen van tuinbeurten is dus niet alleen maar een plicht, het is ook een sociaal moment. In januari en/of februari organiseert de tuincommissie twee winterwerkbeurten. De overige tuinbeurten liggen tussen de eerste zaterdag in maart en de eerste in november.

Tuinbeurten zijn geen ‘vrijwilligerswerk’: als je een tuin hebt op Wijkergouw, ben je verplicht een aantal werkbeurten per seizoen te doen om het gemeenschappelijk gedeelte van ons park te onderhouden. Er zijn ook tuinders die speciale projecten doen en daardoor vrijgesteld zijn van de centraal georganiseerde werkbeurten op zaterdag. Heb je een speciaal talent dat je wilt inzetten of een leuk project waar het tuinpark wat aan heeft, bespreek dat dan met de tuincommissie. Doorgaans doet een tuinder 6 tuinbeurten per seizoen, tenzij er in het jaar ervoor niet alle tuinbeurten zijn voltooid. Deze dienen dan het volgende jaar ingehaald te worden.

Op de ALV van eind 2017 is besloten dat alle tuinders die m.i.v 1-1-2018 70 jaar worden, tot hun 75e 50% van de werkbeurten moeten doen (3 vd 6 werkbeurten). Daarentegen dient een nieuwe tuinder  ALTIJD 5 jaar tuinbeurten te doen, ongeacht je leeftijd.

Begin en einde

De werkbeurten starten vanuit Samen Sterk waar ook het tuingereedschap staat. Vanaf 8.30 staan koffie en thee klaar. De tuinbeurt begint om 9 uur, KOM OP TIJD. Om 10.30 is er een koffiepauze van 15 minuten.  De werkbeurt eindigt om 12.30 uur.

In tegenstelling tot andere jaren zijn dit jaar de gele werkbeurtkaarten bij wijze van experiment afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er een gele werkbeurt-presentiekaart per zaterdag, waarop je vóór aanvang van de werkbeurt, je tuinnummer en naam vermeld. Aan het einde van de werkbeurt meld je je in Samen Sterk af bij Ellen Burgwal (administratie werkbeurten) voor het aftekenen van de gele werkbeurt-presentiekaart, waarna deze afgestempeld wordt.

Tijdens de werkbeurt kan je geen dingen voor jezelf doen zoals gas halen, iets in de winkel kopen of vuil wegbrengen. Dat mag wel tijdens de koffiepauze tussen 10.30 – 10.45 uur.

Aan-en afmelden

Het aan- en afmelden van werkbeurten gaat via de online agenda SuperSaas, waarvoor je een login moet aanmaken en je eigen planning moet invullen.

Werkinstructie op te vragen via tuinbeurtenwijkergouw@gmail.com.

Omdat de persoonlijke gele werkbeurtkaart is afgeschaft is het zaak om goed je administratie in SuperSaas bij te houden. De werkbeurten die hier in staan zijn leidend. Let wel, als je wel in SuperSaas staat, maar niet op de tuinbeurt verschijnt, verwijdert de beheerder jouw reservering na de werkbeurt uit de agenda. Mochten er onverhoopt discussies ontstaan over de aan/afwezigheid, dan is de afgetekende gele werkbeurt presentiekaart doorslaggevend, vergeet dus vooral niet deze aan het einde van de werkbeurt af te tekenen.

Tuinder krijgt 3 dagen voor aanvang vd geplande tuinbeurt een reminder van SuperSaas dat hij/zij ingepland staat. Let wel, alleen het emailadres waarmee de specifieke datum is ingevuld, ontvangt de reminder. Via de link in de reminder kun je je evt afmelden. Plan direct een nieuwe datum in! , niet uitstellen. In de praktijk blijken op het eind van het seizoen nog heel veel tuinders hun tuinbeurten te moeten inhalen terwijl het aantal beschikbare plekken beperkt is. Alle werkbeurten dienen in het lopende jaar gerealiseerd te worden, lukt dat niet, dan volgt een boete van €25,- per niet gedane werkbeurt en deze moeten tevens in het jaar er op volgend ingehaald worden.

Een heleboel mensen hebben de agenda al ingevuld. Voor degenen die dat nog niet gedaan hebben stel ik een deadline in: uiterlijk 1 maart van het lopende jaar moet SuperSaas ingevuld zijn, zo niet dan volgt een sanctie van 1 werkbeurt. Bij deze het verzoek om vooral ook in het voorjaar de werkbeurten te komen doen. Dan hebben we de meeste handjes nodig.                                                                                                              

Overzicht van de SuperSaas reserveringen:

 • log in in SuperSaas
 • ga naar het tabblad "Agenda"
 • Daar vind je de Toekomstige reserveringen. Er is ook een blauwe link "Toon verleden" waar je     de reserveringen kunt zien die in het verleden liggen. “Toon Toekomst” en "Toon verleden" vormen samen alle reserveringen die er voor je in de agenda zijn gemaakt.

Gereedschap en onderhoud

We zijn al veel klein handgereedschap tijdens de tuinbeurten kwijtgeraakt. Dat is een grote kostenpost voor Wijkergouw. Daarom vragen we tuinders VAN TE VOREN zelf klein gereedschap mee te nemen als zij een werkbeurt hebben bijvoorbeeld snoeischaar, onkruidsteker, handschoenen en verder wat je zelf handig vind om te werken zoals een emmer.

We vragen tuinders dan ook zorgvuldig om te gaan met al het materiaal dat van het tuinpark is en eea na gebruik SCHOON in Samen Sterk terug te brengen.

Regen

Bij regen worden de tuinbeurten niet meer collectief afgeblazen. Je kunt zelf besluiten om wel of niet te komen. Als je niet komt, meld je dan eerst af in de SuperSaas agenda en vul gelijk een nieuwe datum in. Het terreintje is niet open voor verkoop van zand en aarde, het bos en vuilnishok wel.

Ziek of langdurig uitgeschakeld

Als je ziek bent of om een andere reden op de geplande datum niet kunt, hoef je je niet meer expliciet af te melden. Je moet in ieder geval wel zsm, voorafgaand aan de werkbeurt, de datum uit de online-agenda halen en een nieuwe inplannen.

Als je om welke reden dan ook voor langere tijd uitgeschakeld bent en je tuinbeurten niet kunt doen dan zijn er nog deze opties:

 • in overleg met tuinbeurtcoördinator kijken over er vervangend werk is
 • deelnemen aan een commissie of ander werk dat het tuinpark ten goede komt (aanmelden bij bestuur)
 • beurten opschuiven in overleg met de Tuincommissie/tuinbeurtcoördinator
 • een vervanger sturen minimaal 18 jaar die fysiek in staat is een volle tuinbeurt te doen

En als dat allemaal niet kan in overweging nemen of het hebben van een tuin past bij je huidige levensfase/-patroon (de tuinbeurten blijven natuurlijk wel staan)

Bij verkoop vd tuin moet je al je tuinbeurten hebben gedaan, naar rato vd maand waarop de overdracht  vd tuin is. Dus verkoop in apr 1/8e , mei 2/8e , juni 3/8e , juli 4/8e , aug 5/8e, sep 6/8e, okt 7/8e en nov 8/8e (alle)  vd tuinbeurten.

Met vriendelijke en groene groet

De tuincommissie (tuincommissiewijkergouw@gmail.com)

Werkbeurten mogen uitgevoerd worden door mensen boven 18 jaar. Er is een ongevallenverzekering afgesloten via de Bond.

 

 

Leden Tuincommissie Tuinbeurtcoördinatoren Speciale Projecten
Cobie van Gent financiën Carla Peperkamp (winterwerkbeurten) Marga van Aalst
Ellen Burgwal planning tuinbeurten, tuintaxaties Jos Bakker
Eileen Stam secretaris Hildegard Vernooij
Gwen de Ruijter voorzitter Hilllechien Meijer
Natuurlijk Tuinieren Janny Hofman
Thea Adriaansen tuintaxaties Lune Renardel de Lavalette
Yo de Boer
Eileen Stam


Tuinschouw

is er aan die tuin aandacht besteed?

De tuincommissie kijkt bij de tuinschouw of aan een tuin en het openbare pad dat aan de tuin grenst aandacht is besteed. De schouwers geven geen oordeel of een tuin mooi of lelijk is. Dat is een kwestie van smaak en smaak kan en mag gelukkig verschillen.

Tuinpark Wijkergouw tuiniert in het openbare groen steeds meer natuurlijk en wil tuinders stimuleren dat ook op hun eigen tuin te doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer aandacht gaan besteden aan de waterkwaliteit en dus aan de beplanting langs en in de sloten op het complex.

De eerste schouw doen leden van de tuincommissie samen met een tuinder die tuinbeurt heeft. Zo wordt schouwen een zaak van iedereen en niet van een ‘select’ clubje. We letten op de volgende zaken:

 • Openbaar tuinpad grenzend aan de tuin: elke tuinder is verantwoordelijk voor de helft van het tuinpad dat aan de tuin grenst. Dit pad moet vrij zijn van onkruid en gras.

Openbare tuinpad als graspad: (bijvoorbeeld langs de buitensingels): de tuinder moet het pad dat aan zijn/haar tuin grenst over de volle breedte vrijhouden van (on)kruiden zoals distels, paardenbloemen, heermoes, zevenblad. Het gras moet kort gehouden/gemaaid worden.

 • Rand van de tuin grenzend aan het openbare tuinpad: de rand van de tuin aan het openbare pad is geen opslagplek voor bijvoorbeeld niet- natuurlijke materialen zoals oude fietsen, gereedschap of grof afval.
 • Takken die over het pad hangen: hulpdiensten moeten veilig tuinen kunnen bereiken en daarom moeten overhangende takken langs het tuinpad tot 3m hoogte gesnoeid worden. Het pad moet ook breed genoeg zijn voor hulpdiensten: takken tot de betonnen rand  tussen de tuin en het openbare pad terug snoeien. Dat is ook prettig voor fietsers en wandelaars.
 • Rand van de tuin grenzend aan de tuin van de buren: zorg dat de buren geen last hebben van jouw woekerplanten. Zet bamboe, riet en dergelijke woekeraars in een bak of graaf een wortelscherm om dergelijke planten in.
 • Brievenbus en tuinnummer: je moet tuinpost kunnen ontvangen (zoals een briefje van de tuincommissie). Dus moet je een brievenbus hebben. Het tuinnummer moet vanaf het openbare tuinpad direct en goed zichtbaar zijn, zodat ook nood – en hulpdiensten, bezoek en de tuinparkcommissies hun weg kunnen vinden.
 • De slootkant: grote bomen en struiken zijn niet toegestaan; riet en bamboe mogen niet de sloot in groeien. Als er grote bomen en struiken langs de sloot staan, kan de conclusie alleen maar zijn dat die er al jaren staan. In dat geval vragen we de tuinder contact op te nemen met de tuincommissie (binnen 4 weken) voor overleg (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).

Verder is het niet toegestaan stenen/tegels langs het talud van de sloot te leggen in verband met het afkalven van de slootkant en de beschadigingen die dat kan veroorzaken aan de beschoeiing. Een paar stapstenen om de slootkant te kunnen bijhouden, mag wel.

 • De sloot: planten in de sloot moeten ook in toom gehouden worden, riet met wortel en al verwijderen en zwanenbloemen (hoewel beschermd) na de bloei beperken.
 • Verwilderde tuin: de tuinder moet het achterstallig onderhoud voor de tweede schouw in orde brengen. Is dat niet mogelijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met de tuincommissie (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).
  • Dode boom: als een tuinder een dode boom in zijn/haar tuin heeft staan, moet de tuincommissie wijzen op de mogelijkheid die boom te kappen ivm veiligheid en mogelijke schade aan (andermans) eigendommen. De kapvergunning moet via het bestuur bij het stadsdeel worden aangevraagd.
 • (On)kruidsterk uitzaaiend (on)kruid bij voorkeur direct na de bloei verwijderen.

Wordt kruid onkruid? Dit kan je eraan doen om het te voorkomen:

 • Japanse duizendknoop, uitspitten is lastig kan wel 3 meter diepe wortels hebben, dus plantje blijven plukken.
 • Bamboe altijd in kuip planten of diep wortelscherm plaatsen vanwege uitbreiding ondergronds.
 • Reuzenbalsemien na de bloei verwijderen, zaaddozen springen open, is eenjarig plant, makkelijk te beheren.
 • zevenblad plukken, is vitamine c rijk. Schoffelen lijkt de plant te stimuleren in de groei. Plukken van blad en bloemschermen.
 • Riet in juli maaien. Let op misschien staat er wel een rietorchis tussen, of broeden er eenden of andere vogels.
 • (reuzen)Berenklauw, na de bloei verwijderen met wortel en al. Pas op voor verbranding van de huid door sap in plant.
 • Kleefkruid consequent weg trekken.
 • Distels erg belangrijk voor onder andere bijen /hommels. Na de bloei met wortel en al uittrekken.
 • Leverkruid belangrijk voor onder andere vlinders. Na de bloei plukken.
 • Haagwinde na bloei wegplukken/ trekken.
 • Paardenbloem, belangrijk voor bijen/hommels. Na bloei sluit de bloem, dan bloemknoppen wegplukken.

Onkruid

Niet elke tuinder heeft hetzelfde idee over wat onkruid is en wat niet. Maar over zevenblad, heermoes, en bepaalde grassen  is iedereen het wel eens. Houd een beetje rekening met je buren als het om dat soort gewassen gaat en laat je buren niet mee genieten van jouw voorkeuren.


Composteren en het ‘bos’

Composteren is niet alleen een goeie manier om je tuinmateriaal te verwerken, maar ook gewoon leuk: zelf aarde maken voor je eigen tuin. Het is niet moeilijk om een composthoop te beginnen op je tuin.

Lukt het niet om (al) het tuinmateriaal op je eigen tuin te composteren, dan kan je het in het zogenaamde ‘bos’ wegbrengen. Van het tuinafval maken we bruikbare nieuwe aarde, die we op ons complex gebruiken.

Breng je tuinafval naar het bos, dan zijn er een paar  regels:

 • geen plastic, steen of ander niet-organisch afval
 • geen bamboe, riet of hedera
 • takken laten hakselen of aanbieden in  stukken maximaal 20 cm lang
 • stronken apart aanleveren

 


Baggeren

Elk najaar baggeren we de sloten tussen onze tuinen en in het openbare groen. Stadsdeel Noord is verantwoordelijk voor de brede sloten rond Wijkergouw. Baggeren is nodig om de doorstroming van de sloten goed te houden. Er wordt meestal in oktober gebaggerd en als een tuinder gebaggerd heeft, moet dat met baggerbriefje gemeld worden. Er zijn baggermandjes beschikbaar.

Elke tuinder is verantwoordelijk voor het baggeren van de helft van de sloot achter/langs zijn tuin. Het baggerslib is heel vruchtbaar en dus een prima bemesting voor je eigen tuin en moet in principe langs de sloot op de eigen tuin gestort worden. Als een tuinder de bagger ergens anders stort, moet dat op het baggerbriefje aangegeven worden. De tuincommissie controleert of er ook voldoende gebaggerd is. Als er niet gebaggerd is of de hoeveelheid bagger is onvoldoende, volgt een boete van € 25. Er kan dan pas weer in het voorjaar daarop gebaggerd worden. De sloten kunnen gecontroleerd worden door het waterschap. Als het doorstroomprofiel (breedte en diepte) niet op orde is, dreigt ons een boete.

 


Beeldbepalende bomen

Inventarisatie per tuin: 'Beeldbepalende Bomen'
Als volkstuinder en aardbewoner weet u natuurlijk hoe belangrijk bomen zijn.
Op deze lijst kunt u terugvinden welke bomen op de individuele tuinen we voor het park willen behouden. We noemen ze Beeldbepalende Bomen. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden
Wij vragen u om deze bomen in het bijzonder goed te onderhouden zodat ze in goede conditie blijven. Er staat vanuit de bond of ons park niets tegenover, behalve de Eer van het hebben van een beeldbepalende boom.
Diverse stormen hebben op ons complex veel oude, grote bomen omgeblazen. Beter is het om een kleinere boom aan te planten. Deze zijn minder windgevoelig en benemen geen zonlicht bij de buurtuinen en zonnepanelen.
Overzicht kleine inheemse bomen, geschikt voor onze tuinen.  
De meeste bomen geven bloesem in het voorjaar, prima voor ons eigen plezier maar ook voor vlinders en bijen. In het najaar volgen de bessen, ontbijt en diner voor vogels. Bovendien geven veel bomen prachtig verkleurend blad. Dat is dus drie keer genieten.
Zuurbes
  Rode Karnoelje  
Sleedoorn
 
Meidoorn
Taxus
Wegedoorn
Krentenboompje
Sporkehout
Peperboompje
Liguster
 
Kronkelhazelaar
Hazelaar
Mispel
Wollige Sneeuwbal
  Toverhazelaar
Vlier
 
Zuurbes
 
Gelderse Roos
  Hulst
Haagbeuk
 


Kapvergunning

  Voor het kappen, kandelaberen of meer dan 20% snoeien van een boom is een kapvergunning vereist. Dit geldt ook voor het verwijderen van een dode boom. Een aanvraag loopt in eerste instantie via de Tuincommissie. Gaat de commissie akkoord met kap dan dient de aanvrager een verzoek in bij het bestuur, voorzien van de volgende gegevens, vereist door de gemeente: Uw aanvraag is compleet wanneer u de verplichte bijlagen meestuurt. Deze gegevens moet u indienen:
 • een be­schrij­ving van de stand­plaats van de boom/struik
 • een si­tu­a­tie­te­ke­ning
 • fo­to’s van de boom/struik
 • dia­me­ter van de boom in cen­ti­me­ters (meet de dik­te van de stam op 1,30 me­ter hoog­te)
 • als u niet zelf de ei­ge­naar bent van de boom, moet u aan­ge­ven dat u toe­stem­ming hebt van de ei­ge­naar
De aanvraag wordt door het bestuur van het Tuinpark doorgestuurd aan de Bond. De Bond verzamelt de aanvragen van alle tuinparken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Na het ontvangen van alle gegevens, wordt er een kapvergunning aangevraagd via E-herkenning door het secretariaat van het bondsbureau. De aanvraag wordt behandeld door een medewerker vergunningen gemeente Amsterdam. Er zal iemand vanuit de gemeente langskomen op het Tuinpark en de te kappen bomen beoordelen. Hiervan wordt een rapport geschreven. De medewerker vergunningen gemeente Amsterdam verwerkt het in een omgevingsvergunning met soms een toevoeging van vergunningsvoorwaarden. En als laatste wordt er een legesfactuur verstuurd. De kosten kunnen verdeeld worden over de verschillende tuinders, in overleg met het bestuur van het Tuinpark en de afdeling financiën bondsbureau.  
.


Contact

Heb je vragen of wil je advies: Elke zaterdag, tijdens de werkbeurten, zijn leden van de Tuincommissie aanwezig bij Samen Sterk of op de paden. En verder zijn we per mail bereikbaar: tuincommissiewijkergouw@gmail.com

Scroll to top