Tuinpark Wijkergouw

Tuinpark Wijkergouw

Onze 226 tuinen liggen op een geweldige locatie, op de grens van natuur en stad. Net binnen de ring A10 en op een steenworp afstand van het beschermde weidelandschap ‘Waterland’ dat de dorpen Zunderdorp, Ransdorp en Durgerdam met elkaar verbindt. Om precies te zijn: aan de rand van het dijkdorp Schellingwoude. De Wijkergouw is de openbare weg met fietspad die het complex in twee delen verdeelt, met aan de rechterkant het verenigingsgebouw Arbeid Adelt, een oude stolpboerderij. De trots van het tuinpark, centraal punt in het verenigingsleven en ontvangstruimte voor tuinders en  omwonenden.

In 1993 werd dit prachtige gebouw getroffen door een verwoestende brand. Wat restte was as. Met geduld en doorzettingsvermogen van vele vrijwilligers werd ‘de boerderij’ in volle glorie hersteld. In het seizoen is de boerderij regelmatig open, iedereen is welkom. Verbinden, dat begrip staat centraal in de filosofie van Tuinpark Wijkergouw. Relaties leggen tussen mens en natuur, tussen buurt en tuingroep, tussen mens en mens, jong en oud. We proberen daarvoor de omstandigheden zo ideaal mogelijk te maken. Hoe? Activiteiten organiseren waarbij ontmoeten centraal staat, zoals planten- en rommelmarkten, feesten, muziekuitvoeringen en lunches. Met elkaar zijn we een kleine ‘gemeenschap’ op zich, waar kinderen elkaar ontmoeten, en iedereen elkaar groet.

In 2017 ontving Wijkergouw het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN met het hoogst haalbare aantal van 4 stippen. Tuinparken die dit keurmerk hebben, onderscheiden zich door hun toegevoegde waarde voor de natuur en de maatschappij. Op ons tuinpark bevinden zich o.a. een vlindertuin, een stapelmuur, een vogelsingel, een paddenpoel, een natuurspeeltuin, een compostbos, een voedselbos en een bijenpark. Wijkergouw is tevens zusterdependance van de egelopvang en er worden regelmatig lezingen en workshops over diverse onderwerpen georganiseerd. In de tuinwinkel worden alleen milieuvriendelijke artikelen verkocht en het tuinpark is onderdeel van de tuinenwandelroute Boven Y.

Het is best toeven op Wijkergouw, kom het zelf ervaren!

Bezoekers

Bezoekers zijn van harte welkom. Ons park stelt zich open voor mensen die hier geen tuin hebben, maar die hier graag wandelen, naar de speeltuin gaan, fietsen, of een drankje drinken bij de boerderij. Respecteer de regels op ons park, pluk geen bloemen of zaden en houd honden aan de lijn. In het seizoen, van april tot oktober is ons park geopend van 9 - 22 uur.


Bestuur Tuingroep Wijkergouw

Voorzitter: Andrea van Pol

Penningmeester: Linda Hegeraad
Secretaris: Cora Koene

Algemeen bestuurslid/huisjesverkoop: Joke van Pel
Algemeen bestuurslid: Nelleke Bosland
Algemeen bestuurslid/technische zaken: Charles Noordermeer

Afgevaardigden Bondsvergadering
Klaas Breunissen, Loes Markenstein en Nelleke Bosland

Spreekuur bestuur
Voor informatie, vragen en opmerkingen kun je mailen naar tuinparkwijkergouw@gmail.com. Het bestuur houdt spreekuur in het tuinseizoen van 1 april tot en met 1 oktober op elke tweede zaterdag van de maand  - van 11:00 tot 12:00 uur in de bestuurskamer van de boerderij.

Vele handen maken licht werk

Heb je kennis en vaardigheden op gebied van tuinieren, besturen, verenigingsleven? Jeuken je handen om eens eindelijk iets aan te pakken op de gemeenschappelijke delen van ons tuinpark? Praat erover met bestuursleden en commissieleden. Meestal is er wel ergens een taak op het tuinpark, die precies bij jou past. Stuur een mail met wat je kunt en wilt aan tuinparkwijkergouw@gmail.com. We verwachten je met open armen!

 

 

 


Tuinzaken

Op vrijwel elke zaterdagochtend in het seizoen, tijdens de werkbeurten van 9:00 tot 12:30 uur, kunt u iemand van de tuincommissie aanspreken op de paden of in Samen Sterk, naast het Houten Huis. U kunt ook mailen naar tuincommissiewijkergouw@gmail.com . De regels die gelden op Wijkergouw over onderhoud aan tuinen, paden en sloten en de verplichte tuinbeurten leest u op de pagina van de Tuincommissie.


Bouwzaken

Iedere eerste zaterdag van de maand tijdens het tuinseizoen zit de bouwcommissie van 11:00 tot 13:00 uur voor u klaar in het Houten Huis, naast Samen Sterk. Wat u moet doen bij inbraak, glasbreuk of schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme leest u op de pagina Wat te doen bij schade of inbraak.


Reglementen

Hieronder kunt u de reglementen van de Bond van Volkstuinders en ons aanvullende Supplement Reglement downloaden.
Supplement Reglement_jan 2018
Reglementen van de Bond


Commissies

Tuinpark Wijkergouw is een vereniging. Er wordt niet gewerkt met betaalde krachten. Al het onderhoud aan het tuinpark en de organisatie en uitvoering van de activiteiten wordt door de leden samen verzorgd. Naast de vaste werkbeurten is extra inzet van vrijwilligers noodzakelijk om de verschillende commissies en daarmee ons tuinpark draaiende te houden. Ieders kwaliteiten zijn van harte welkom.
Hieronder vindt u een overzicht van de commissies, allemaal belangrijk voor het reilen en zeilen van Tuinpark Wijkergouw. Voor de officiële taakomschrijving verwijzen we u naar de Reglementen van de Bond en het Supplement op het Afdelingsreglement. Tenzij anders is vermeld, zijn de commissies te bereiken via ons e-mailadres: tuinparkwijkergouw@gmail.com

Tuincommissie
De Tuincommissie is tijdens de werkbeurten elke zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur aanwezig in Samen Sterk. Vragen kunt u ook sturen naar tuincommissiewijkergouw@gmail.com. Uw tuinbeurten kunt u wijzigen in de tuinbeurtenagenda op http://www.supersaas.nl/schedule/werkbeurten_Wijkergouw. Als u verhinderd bent uw tuinbeurt te doen dan kunt u dat op de dag zelf vóór 09.00 uur melden op tel.nr. 020 4904567. De afgemelde werkbeurt moet u op een later tijdstip inhalen. Lees verder op de pagina van de tuincommissie

Bouwcommissie
Om alle zaken rond het bouwen van huisjes, schuren, kassen en andere bouwsels te regelen is er de Bouwcommissie. Deze commissie zorgt voor handhaving van de regels in het Reglement Bouwvoorschriften. Met name op het gebied van de (brand)veiligheid zijn er nog veel afwijkingen. Tevens worden te koop aangeboden huisjes en schuren door de commissie getaxeerd. Daarnaast wordt het Bestuur door de commissie geadviseerd wat betreft bouw, verbouw en onderhoud van de opstallen voor algemeen gebruik.

Hebt u vragen over bv. de septictank of plannen voor wijziging, groot onderhoud of een nieuw bouwsel, dan bent u welkom op het spreekuur. Dat is in het tuinseizoen (april t/m oktober) op de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur in ‘Het Houten Huis’ naast ‘Samen Sterk’. Eventuele post rechtstreeks in de brievenbus van het huisje, of aan het adres: Wijkergouw 30, 1023 NX Amsterdam.

Kascommissie
Een van de belangrijkste commissies is de Kascommissie, bestaande uit vijf personen, waarvan drie leden en twee plaatsvervangers. Deze commissie controleert ten minste tweemaal per jaar de boekhouding en brengt daarover schriftelijk verslag uit aan het afdelingsbestuur, het bondsbestuur en aan de ledenvergadering. Zij adviseert de leden over de begroting, het financieel jaarverslag en het financiële beleid van het bestuur. De leden van de Kascommissie worden benoemd door de leden op een Algemene Leden Vergadering en zijn tot aan de jaarlijkse afdelingsvergadering geheimhouding verplicht tegenover derden, met dien verstande dat indien onregelmatigheden in de administratie of tekorten in de geldmiddelen worden geconstateerd door één of meer leden, de verplichting bestaat hiervan onmiddellijk de voorzitter van de afdeling in kennis te stellen en een kopie aan het bondsbestuur te sturen. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het afdelingsbestuur en van een commissie die een financieel beheer voert.

Arbocommissie
De Arbocommissie informeert en adviseert het bestuur en anderen over de Arbo wet- en regelgeving. Zij bevordert dat die regels op Wijkergouw worden nageleefd. Het gaat om voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Accucommissie
De Accucommissie is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van accu’s en adviseert de tuinders over (duurzame) energievoorziening.

Barcommissie
De commissie regelt in- en verkoop van consumpties (drank en snacks), bemenst de bar tijdens openingstijden en zorgt dat de boerderij en het terras opgeruimd achterblijven. Barmedewerkers dienen de instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd.

Cordaancommissie
Deze commissie begeleidt, in overleg met de Tuincommissie, de cliënten van zorginstelling Cordaan (en hun verzorgers), die eenmaal per week op ons Tuinpark komen werken in het kader van hun dagbesteding.

In- en Verkoopcommissie
Deze commissie regelt de in- en verkoop van de artikelen die in de winkel verkocht worden en van de gasflessen. U kunt in de winkel terecht voor de aankoop van uw tuinbenodigdheden, van gereedschap en batterijen tot graszaad en zakken tuingrond. Ook zijn hier diverse apparaten te huur. Op zaterdagmorgen kunt u op het Terreintje ook lege gasflessen inleveren en volle flessen kopen.

Interieurcommissie
De medewerkers van deze commissie zorgen wekelijks voor het schoonmaken van het interieur van de boerderij.

Lunchcommissie
Op zaterdagmiddag, na de werkbeurten, verzorgt de Lunchcommissie de overheerlijke, gevarieerde zaterdagse lunch. Hier worden heerlijke broodjes geserveerd, kunt u in de zon uw krantje lezen met een kop koffie en in een relaxte sfeer kontakten leggen met andere tuinders.

Redactiecommissie
Vier maal per jaar verschijnt het ‘Wijkergouwtje’, het blad van en voor de tuinders van Wijkergouw. Dit betekent: bedenken, (laten) schrijven, samenstellen en redigeren, vormgeven, laten produceren en distribueren onder de leden. Uw bijdrage kunt u sturen naar: wijkergouwtje@gmail.com. De Redactie werkt op basis van een Redactiestatuut dat door het Bestuur is vastgesteld.
Als u de webredactie van deze site wilt bereiken kunt u een mail sturen naar webredactiewijkergouw@gmail.com

Waterleidingcommissie
Deze commissie beheert en repareert het waterleidingnet. Ook het eventueel afsluiten van het water tijdens het winterseizoen behoort tot de taken.  Elk jaar wordt 's winters besloten of de waterleiding gevaar loopt te bevriezen. Als dat het geval is komt er bericht (nieuwbrief) dat de hoofdkraan van het tuincomplex wordt afgesloten. Van elke tuinder wordt dan verwacht dat deze de bevriezing van de waterleiding in het huisje voorkomt. Het bevroren water in de leiding zet uit en maakt de leiding kapot. Daartoe dient iedere tuinder de volgende punten te regelen. Hiermee wordt ook een waterballet in het huisje voorkomen als in het voorjaar het water er-weer-op-gaat.

Sluit de hoofdkraan van het water af, en tap de leidingen af.

We maken de (nieuwe) tuinders er op attent dat de waterleiding dient te worden afgesloten d.m.v. de hoofdkraan buiten het huisje. Hierna het leidingsysteem in het huisje aftappen door eerst het tapkraantje(s) bij de hoofdkraan en dan de kranen in het huisje te openen. Daar waar het water niet vanzelf wegloopt (o.a. geiser en zakpunten in het systeem) dit regelen door leegblazen en eventueel los te koppelen. Denk hierbij ook aan het stilstaande water in de afvoerleidingen (was-en douchebaksifons, toiletreservoir, toiletpot).

Als er een probleem is met de hoofdkraan van het huisje kan de tuinder terecht bij de Waterleidingcommissie.

Hou rekening met het weer aansluiten van de waterleiding na de winter. 

Als na de winter de waterleidingen op het tuincomplex weer op druk worden gezet is er elk jaar weer een aantal “spuiters”. Ondanks bovenstaand advies is dan bij het betreffende huisje de hoofdkraan niet afgesloten. Als het water in het voorjaar de vrije loop krijgt veroorzaakt dit, behalve schade in het huisje, grote waterverliezen en vergt het veel gezoek om de lekken op te sporen. Als er op de hoofdmeter van ons complex wordt gezien dat er ergens lekkage is moeten alle huisjes ter controle worden bezocht. Om deze problemen in het voorjaar te voorkomen zal de bestaande regel uit het Huishoudelijk Reglement worden gehandhaafd. Deze luidt dat bij het vaststellen van een “spuiter” de boete van € 25,--, vermeerderd met een schatting van de kosten van het verspilde water, zal worden opgelegd.


Wat te doen bij schade of inbraak?

Heeft u schade aan uw tuinhuis, schuur of kas door storm of vandalisme, zijn er spullen gestolen of is er een ruit kapot? U krijgt uw schade (grotendeels) vergoed als u verzekerd bent en de schade op de juiste wijze meldt bij het bestuur en de verzekering. Lees hieronder wat u moet doen.

Wat is wel en niet verzekerd?
De meeste tuinders zijn via tuinpark Wijkergouw en de Bond voor Volkstuinders verzekerd. In uw jaarfactuur vindt u het bedrag dat u aan verzekeringspremie betaald. Als u premie betaalt, zijn uw opstallen (tuinhuis, schuur, kas) en inboedel verzekerd tegen diefstal door inbraak, vernieling en schade door storm, brand, bliksem, ontploffing en glasbreuk. Let op, niet alles is echter verzekerd. Er geldt een eigen risico van 45 euro. Gedurende het hele jaar zijn van verzekering uitgesloten: diefstal en vandalismeschade van rijwielen, bromfietsen, sieraden, geld en waardepapieren. In de periode 1 oktober tot 1 april zijn niet verzekerd: beeld- en geluidsapparatuur (radio, televisie, camera) en schotelantennes. In deze laatste periode geldt een beperkte dekking van elektrisch en accuhandgereedschap en accu’s.

Meld schade altijd aan De Bond van Volkstuinders 
Meldt de schade altijd aan De Bond van Volkstuinders, via de mail: info@bondvanvolkstuinders.nl. Download het schadeformulier op https://www.bondvanvolkstuinders.nl/ik-ben-tuinder/praktische-informatie/. Het geheel ingevulde schadeformulier moet worden ondertekend door iemand van De Bond van  Volkstuinders, waarna u het formulier op kunt sturen, samen met alle bonnen, offertes voor herstel etc.

Glasschade
Regel zelf eerst dat de glasschade hersteld wordt door een bedrijf naar keuze. Wijkergouw werkt samen met het de glasherstellijn. 022-9283362. Vul daarna het schadeformulier in en meld de schade zoals hierboven omschreven.

Diefstal
U moet eerst door de politie een proces-verbaal laten opmaken van de diefstal en inbraakschade. Vul daarna het schadeformulier in en meld de schade zoals hierboven omschreven.

Overige schade
U vult een schademeldingsformulier in en meld de schade zoals hierboven omschreven.

Uitbetaling van schadevergoedingen
U krijgt bericht van de verzekering welke schadevergoeding is vastgesteld. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van het bestuur en wordt met toestemming van de penningmeester uitbetaald aan de tuinder.

Op het schadeformulier moet op de 2e pagina bij 8. Ingevuld worden:
Bankrekening nummer: NL 72 RABO 0188678018
ten name van: Tuinpark Wijkergouw

Verzekeringsvoorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden kunt u inzien op de website van de Bond van Volkstuinders: verzekeringsvoorwaarden

Scroll to top